Algemene voorwaarden Fit inn&out personaltraining


 
Art. 1 – Definities
1.1 Onder Fit inn&out wordt in deze voorwaarden verstaan: de gebruiker van deze voorwaarden, Fit inn&out,  gevestigd te Leende, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 59124628.

1.2 Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan: de contractuele wederpartij van Fit inn&out.1.3 Onder partijen wordt in deze voorwaarden verstaan: de opdrachtgever en Fit inn&out.

1.4 Onder diensten wordt in deze voorwaarden verstaan: alle diensten waartoe de opdrachtgever.

Fit inn&out opdracht heeft gegeven, met betrekking tot sport training en voeding.

1.5 Onder sport training en voeding wordt in deze voorwaarden verstaan: de diensten die door

Fit inn&out geleverd worden.

1.6 Onder overeenkomst en opdracht wordt in deze voorwaarden verstaan: elke afspraak tussen Fit inn&out en opdrachtgever tot het leveren van diensten en/of zaken door Fit inn&out ten behoeve van opdrachtgever.

Art. 2 – Algemeen
2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Fit inn&out en opdrachtgever(s), respectievelijk hun rechtsopvolger(s).

2.2 Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden alleen wanneer deze door opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.

2.3 Bekendmaking van deze voorwaarden geschiedt door vermelding op het internet en door vermelding door Fit inn&out. Opdrachtgever krijgt ten alle tijden de mogelijkheid de voorwaarden in te zien, dan wel op internet, dan wel schriftelijk.

Art. 3 – Aansprakelijkheid
3.1 Fit inn&out heeft een gangbare aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Fit inn&out is enkel aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Fit inn&out toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Fit inn&out verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.

3.2 Fit inn&out is niet aansprakelijk voor het ontstaan van blessures of andere (medische) complicaties. Opdrachtgever is zich er van bewust dat door de fysieke activiteit deze blessures/complicaties op kunnen treden zonder dat er sprake is van onrechtmatig handelen dan wel nalatigheid van Fit inn&out.

3.3 Fit inn&out is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van opdrachtgever/derden (waaronder mede begrepen: gevolgschade, gederfde inkomsten, verlies van gegevens en alle mogelijke vormen van schade waarvoor Fit inn&out niet verantwoordelijk gehouden kan worden).

3.4 Fit inn&out heeft een inspanningsverplichting. Er is dus geen sprake van een resultaatsverplichting en opdrachtgever kan Fit inn&out niet verantwoordelijk houden voor het niet behalen van de gewenste resultaten.

3.5 De door Fit inn&out te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade. Indien de assuradeur van Fit inn&out om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Fit inn&out te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste eenmaal de aanneemsom van de geleverde dienst.

3.6 Fit inn&out is niet aansprakelijk voor adviezen welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.

3.7 Fit inn&out is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel als gevolg van optredende allergieverschijnselen. De voedingsbegeleiding is te allen tijde adviserend van aard. Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk om na te gaan of en in hoeverre hij allergisch kan zijn c.q. is voor bepaalde voedingsmiddelen.

Art. 4 – Uitvoering van de opdracht: (Personal)training en voedingsbegeleiding

4.1 Fit inn&out voert de diensten uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

4.2 Voor zover het voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft Fit inn&out het recht om (delen van het werk) door derden te laten uitvoeren. Hij doet dit in overleg met de opdrachtgever en zal zijn uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.

4.3 Opdrachtgever is verplicht om blessures, pijn, onbehagen of extreme vermoeidheid tijdens, voor of na de training te melden. Dit geldt ook voor veranderingen in zijn/haar lichamelijke conditie, zolang de overeenkomst loopt. Bij twijfel is opdrachtgever verplicht om, zowel tijdens als voordat een overeenkomst wordt aangegaan, een arts te raadplegen.

4.4 Opdrachtgever is verplicht geschikte kleding en schoenen te dragen, dit om blessures te voorkomen.

 

Art. 5 –Abonnementsduur, ontbinding en verhindering
5.1 Fit inn&out werkt, tenzij anders overeengekomen, met een contracttermijn van minimaal een (1) maand. Binnen deze termijn is de overeenkomst niet opzegbaar. Indien sprake is van een schriftelijk overeengekomen abonnement c.q. traject met een duur van minder dan een jaar, is de overeenkomst tussentijds niet opzegbaar, tenzij er sprake is van het genoemd onder artikel 5.4.

5.2 Bij verhindering van opdrachtgever dient deze verhindering 24 uur van tevoren te worden gemeld, deze afmelding dient altijd telefonisch plaats te vinden via 06-44671539. Wanneer Fit inn&out niet telefonisch bereikbaar  is, dient de voicemail in gesproken te worden. Bij niet tijdig afmelden word de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

5.3 Bij tijdig afmelden van de personaltraining/voedingssessie is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor een nieuwe afspraak met  Fit inn&out.

5.4 Bij een overeengekomen trainingsperiode kan opdrachtgever alleen annuleren met een schriftelijke verklaring van zijn/ haar arts. De training zal op een nader overeen te komen datum hervat worden, mits deze binnen een (1) maand valt vanaf dagtekening verklaring arts. Restitutie van geld is nimmer mogelijk, tenzij er sprake is van langdurige aandoeningen of beperkingen waardoor het in redelijke wijze succesvol doorlopen van de trainingen niet meer mogelijk is (reeds uitgevoerde diensten worden dan wel in rekening gebracht).

5.6 De vakanties van de opdrachtgever dienen ruim van te voren te worden aangekondigd. De vakanties van de fit inn&out trainer worden ruim van te voren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de opdrachtgever en/of trainer op vakantie is.

Art. 6 – Tarieven
6.1 Indien partijen schriftelijk niet anders zijn overeengekomen stelt Fit inn&out zijn tarief vast volgens uurtarief.

6.2 In het tarief van Fit inn&out zijn alle kosten inbegrepen, met uitzondering van de eventueel door opdrachtgever aan te schaffen extra producten. (zoals aanschaf trainingsapparatuur).

6.3 De tarieven zijn inclusief BTW en eventuele reis- en verblijfkosten, dit  binnen een straal van 15km van af het vestigingsadres van Fit inn&out

Buiten deze straal rekent Fit inn&out een bedrag van 0,19ct per kilometer.

6.4 Fit inn&out mag per 1 januari van ieder kalenderjaar het tarief verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar. Bij prijsstijging buiten de inflatie om mag Fit inn&out de prijzen ook verhogen. Opdrachtgever mag het contract ontbinden wanneer de jaarlijkse verhoging meer is dan 10%. Hij mag dit niet indien de verhoging voortvloeit uit de wet.

6.5 Fit inn&out zal opdrachtgever zijn plannen voor verhoging van het tarief tijdig schriftelijk bekend maken.

6.6 Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met de verhoging, kan hij twee weken na kennisgeving er van, de opdracht schriftelijk annuleren.

Art. 7 – Betalingsvoorwaarden
7.1. De (deel)betalingen van alle diensten en producten die Fit inn&out levert dienen altijd vooraf te gebeuren.

Dan wel per pin, contant of per bank onder vermelding van de naam van de opdrachtgever en de omschrijving van de dienst of het product.

7.2 Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is Fit inn&out gerechtigd om de trainingen stop te zetten totdat het verschuldigde bedrag ontvangen is.

7.3 Opdrachtgever is rente verschuldigd vanaf 15 dagen nadat de betalingsplicht is ontstaan. Als de betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden treedt de wettelijke (consumenten dan wel handels-)rente vanaf de 15de dag in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.

7.4 Buitengerechtelijke kosten bij zakelijke transacties:

Wanneer betaling niet binnen 15 dagen na betalingsplicht heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is Opdrachtgever aan Fit inn&out de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van de hoofdsom vermeerderd met rente, met een minimum van € 50,-. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Opdrachtgever verschuldigd.

Buitengerechtelijke kosten bij transacties met consumenten:

Wanneer betaling door een consument niet binnen 15 dagen na betalingsplicht heeft plaatsgevonden, is de consument / opdrachtgever aan Fit inn&out de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd overeenkomstig de op 1 juli 2012 in werking getreden wetgeving in verband met de normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. De vergoeding wordt door de consument eerst verschuldigd nadat hij na het intreden van het verzuim (artikel 6:81 BW), onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling – waaronder vermelding van de hoogte van de vergoeding die in overeenstemming met het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd wordt – vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag na aanmaning.

7.5 Indien Fit inn&out in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle proceskosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.

Art. 8 – Overmacht
8.1 Partijen hoeven hun verplichtingen niet na te komen als zij worden gehinderd door omstandigheden die niet te wijten zijn aan hun schuld, en – volgens de wet – ook niet wanneer een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan – naast wat hieronder in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten komende oorzaken voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen maar waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Ziekte en arbeidsongeschiktheid van de trainer van Fit inn&out vallen hier ook onder.

8.3 Fit inn&out biedt bij ziekte van de trainer een alternatief of de overeenkomst word met het aantal dagen/weken van de afwezigheid verlengd.

8.4 Fit inn&out heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat hij zijn verplichtingen had moeten nakomen.

8.5 Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen alle partijen ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

8.6 Is Fit inn&out op het moment van overmacht gedeeltelijk zijn verplichtingen al nagekomen of zal hij deze kunnen nakomen, dan mag hij dit deel declareren. Opdrachtgever voldoet deze declaratie als ware het een losse opdracht.

Art. 9 – Intellectueel eigendom
9.1Fit inn&out behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte en ontwikkelde plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen,trainingsmethoden, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”.

9.2 De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Fit inn&out noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Opdrachtnemer verstrekt zijn.

Art. 10 – Toepasselijk recht


Nederlands recht is van toepassing.

Vastgesteld te Leende op 10 maart 2014